Świadomy przedszkolak

Wychowanie patriotyczne rozpoczyna się od progu domu rodzinnego i towarzyszy dzieciom w przedszkolu jak i w codziennym życiu wspólnoty i rodziny. Pierwszym i najważniejszym pomostem pomiędzy wychowaniem w rodzinie a placówką oświatową jest przedszkole. Własne miejsce daje poczucie bycia u siebie i bycia sobą, co ma swoje konsekwencje w sferze aktywności. Wychowanie patriotyczne ma służyć kształtowaniu osobowości małego człowieka, postaw we własnym społeczeństwie, a także spraw związanych z miejscem tego społeczeństwa w świecie. 

Dziecko od najmłodszych lat poznaje i zatrzymuje w sobie to, co dzieje się w jego najbliższym otoczeniu. Pamięta fakty z własnego dzieciństwa, obyczaje i tradycje kultywowane w jego rodzinie i środowisku. Najważniejszym zadaniem jest uświadomienie dzieciom, że wspólnoty takie jak: rodzina, środowisko lokalne i ojczyzna stanowią wielką wartość w życiu każdego człowieka, i że każdy ma wobec tych wspólnot określone obowiązki. Dążąc do kształtowania postawy patriotycznej należy zdawać sobie sprawę z faktu, iż jest to proces długotrwały. Trzeba pamiętać, że postawa patriotyczna nie może polegać tylko na słownej deklaracji i okazywaniu uczuć do miasta i kraju, ale musi objawiać się również w aktywnym działaniu prowadzącym do zrozumienia i realizacji zadań oraz rozwijania określonych cech osobowości dziecka.

Współczesny patriotyzm – to nawiązanie do tradycji, korzeni naszej kultury i narodowości, ale także spoglądanie w przyszłość i edukacja młodego człowieka do umiejętnego korzystania z praw i wypełniania obowiązków wynikających z bycia członkiem rodziny, społeczności lokalnej, regionalnej, narodowej i międzynarodowej.

Zadaniem nauczycieli przedszkola jest ukazywanie dzieciom tego, co w ich miejscowości, regionie, kraju jest piękne, ciekawe i godne zaprezentowania, ale także budowanie takich cech charakteru dziecka, które pozwolą mu korzystać z wiedzy i umiejętności w sposób aktywny, w zgodzie ze sobą i naturą. Należy podkreślić fakt, że budowanie postawy patriotycznej musi odbywać się przy współudziale rodziny dziecka. Dziecko w wieku przedszkolnym jest ściśle uzależnione od oddziaływania dwóch środowisk wychowawczych – rodziny i przedszkola. Wyrabianie postawy patriotycznej musi być zatem ściśle powiązane ze współdziałaniem z rodziną dziecka. Patriotyzm małego dziecka kształtuje się poprzez codzienne działania wychowawcze i dydaktyczne prowadzone w przedszkolu, wiążące się z wieloma treściami zawartymi w podstawie programowej. To naturalne przejście od poznawania treści związanych z najbliższym dziecku środowiskiem (rodzina, przedszkole) aż do środowiska dalszego: miejscowości, regionu, kraju

 

CELE PROGRAMU

Opierając się na założeniach wynikających z podstawy programowej wychowania przedszkolnego określamy cele dla programu, zadania dla nauczyciela oraz umiejętności i wiadomości, którymi powinny wykazać się dzieci pod koniec wychowania przedszkolnego. Zakłada się, że cele powinny pełnić funkcję orientacyjną, gdyż nie wszystkie zostaną przełożone na konkretne zachowania i mierzalne umiejętności.

Cele poznawcze

 • poznanie historii powstania państwa polskiego, symboli narodowych
 • poznanie historii Święta Niepodległości Polski
 • zrozumienie znaczenia symboli oraz prawidłowych zachowań w trakcie słuchania hymnu Polski
 • pozytywne ocenianie i naśladowanie uznanych tradycją zachowań podczas uroczystości przedszkolnych i państwowych.

Cele ogólne:

 • kształtowanie szacunku dla własnego państwa
 • kształtowanie tożsamości narodowej i współuczestnictwa w pielęgnowaniu tradycji
 • kształtowanie więzi z krajem ojczystym i świadomości obywatelskiej
 • rozwijanie poszanowania postaw prospołecznych i dobra wspólnego
 • rozwijanie poczucia odpowiedzialności oraz szacunku dla symboli narodowych
 • kształtowanie odpowiedniego zachowania w czasie uroczystości przedszkolnych, państwowych
 • umożliwianie kreatywnego uczestnictwa w wydarzeniach kulturowych i politycznych.