Odpłatność

 1. Opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku do lat 5 określa gmina i wynoszą one 1 zł. za godzinę ponad ustalony czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki tj. po 10 godzinach pracy przedszkola.
 2. Korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci w wieku 6 lat jest bezpłatne niezależnie od liczby godzin.
 3. Przedszkole zapewnia odpłatne wyżywienie dla dzieci uczęszczających do przedszkola i pracowników.
  1. Żywienie składa się z czterech posiłków: I śniadania, II śniadania, obiadu, podwieczorku wycenionych osobno, a w sumie składających się na dzienną stawkę.
  2. Dzienna stawka żywieniowa pokrywa zakup produktów żywnościowych.
  3. Wysokość dziennej stawki żywieniowej i poszczególnych posiłków ustala dyrektor, w uzgodnieniu z organem prowadzącym biorąc pod uwagę normy żywieniowe ustalone przez Ministra Zdrowia oraz aktualne ceny artykułów żywnościowych.
  4. O zmianie wysokości opłat za wyżywienie rodzice będą powiadamiani przez przedszkole w formie komunikatów na tablicy ogłoszeń.
  5. Wysokość miesięcznych opłat za wyżywienie oblicza się mnożąc: liczbę dni obecności w przedszkolu danego miesiąca x stawkę żywieniową (lub koszt wybranych posiłków). 
 4. Opłatę miesięczną w przedszkolu można regulować jedynie poprzez dokonanie wpłaty wymaganej kwoty na wskazane przez dyrektora konto bankowe z podaniem w tytule płatności: imienia i nazwiska dziecka oraz miesiąca, którego dotyczy opłata.
 5. Za zwłokę w dokonywaniu opłat dyrektor nalicza ustawowe odsetki.
 6. Nieterminowe regulowanie należności za wyżywienie dziecka w przedszkolu egzekwowane będzie w drodze postępowania administracyjnego. Jeżeli będzie ono nieskuteczne – w drodze postępowania sądowego.
 7. Za prawidłowy rejestr uczęszczania dziecka do przedszkola oraz miesięczne zestawienie obecności dzieci odpowiadają nauczycielki każdego oddziału. Według tych danych naliczana jest odpłatność za wyżywienie dzieci.
  1. Zestawienie dni obecności dzieci sporządza nauczycielka w ostatnim dniu miesiąca, podpisuje się i przedkłada je dyrektorowi.
  2. Za prawidłowe naliczenie opłat dla rodziców odpowiada intendent przedszkola.
  3. Za prawidłowe i terminowe rozliczenie odpłatności za przedszkole odpowiada księgowa.
 8. Rezygnacja z przedszkola wymaga pisemnego wniosku rodzica (prawnego opiekuna) poprzez wypowiedzenie umowy cywilnoprawnej .
 9. Na wniosek rady rodziców lub nauczyciela, dzieciom o trudnych warunkach rodzinnych lub losowych, może być udzielana pomoc materialna, w tym zakup wyposażenia przedszkolaka.

Stawka żywieniowa w naszym przedszkolu wynosi 11 zł za dzień.

Kwota ta w całości przeznaczana jest na zakup produktów żywnościowych dla dzieci. W tej cenie oferujemy smaczne 4 posiłki (śniadanie, II śniadanie, obiad i podwieczorek) przygotowywane przez pracowników naszej kuchni, ze zwróceniem szczególnej uwagi na wielość owoców i warzyw oraz ich różnorodność jadłospisie tygodniowym.

Odpisy za posiłki w związku z nieobecnością dziecka w przedszkolu są dokonywane począwszy od PIERWSZEGO dnia nieobecności. W związku z tym za dni nieobecne nie ponosicie Państwo żadnych opłat za przedszkole.

Opłaty miesięcznej rodzice dokonują z dołu w terminie do 15 dnia kolejnego miesiąca, następującego po miesiącu realizacji nauczania, wychowania i opieki przez przedszkole. Opłatę miesięczną ponosi się w czasie trwania całego roku szkolnego z wyłączeniem przerw w pracy przedszkola. Rodzice zobowiązani są do terminowego i regularnego ponoszenia opłat za korzystanie z nauczania, wychowania i opieki oraz wyżywienia realizowanego w przedszkolu.

Opłatę miesięczną za wyżywienie dziecka w przedszkolu (należy regulować poprzez dokonanie wpłaty wymaganej kwoty na numer konta bankowego 55 1020 5402 0000 0202 0246 5003 z podaniem w tytule płatności: imienia i nazwiska dziecka, nr grupy przedszkolnej (lub nazwy) oraz miesiąca, którego dotyczy opłata.