Deklaracja kontynuacji wychowania przedszkolnego

KONTYNUACJA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO  
Zgodnie z ustawą Prawo oświatowe rodzice dzieci przyjętych do danego publicznego przedszkola corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego
(art. 153 ust. 2 ustawy z dnia  14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe - Dz. U. z 2021 r., poz. 1082 ze zmianami).
DRUKÓW NIE WYSYŁAMY POCZTĄ ELEKTRONICZNĄ, SKŁADAJĄ JE PAŃSTWO OSOBIŚCIE U NAUCZYCIELEK GRUP

Deklaracji nie składają:

  • Rodzice, którzy planują zmianę przedszkola,
  • Rodzice dzieci urodzonych w 2015 roku, które od 1 września 2023 r. z mocy prawa pójdą do I klasy szkoły podstawowej,
  • Rodzice dzieci urodzonych w 2016 roku, którzy podjęli decyzję o zapisaniu od  1 września 2023 r. do „0” lub  I klasy w wybranej szkole podstawowej.

UWAGA!!!

Termin składania deklaracji 27.02.2023 - 06.03.2023  do godziny 16.00

Niezłożenie deklaracji w ustalonym terminie będzie równoznaczne z rezygnacją z miejsca w naszym przedszkolu w roku szkolnym 2023/2024

DRUKI MOŻNA POBRAĆ U NAUCZYCIELEK W GRUPACH, ZE STRONY INTERNETOWEJ PRZEDSZKOLA W ZAKŁADCE "NABÓR"