Zielona Góra - moje miasto

Program edukacji regionalnej Zielona Góra- moje miasto jako program własny jest realizowany w naszym przedszkolu i przyjęty do zestawu programów od 2006 roku. Autorką programu jest Magdalena Kołodziejczak.

Główną jego ideą jest umożliwienie zapoznania się z własnym dziedzictwem kulturowym i wprowadzanie w tradycję kultury regionu Zielonej Góry. Ma to bezpośredni związek z celem wychowania przedszkolnego, który został zawarty w podstawie programowej wychowania przedszkolnego: Kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej

Opracowany cykl zajęć ma też przygotowywać do aktywnego i twórczego uczestniczenia w życiu kulturalnym własnego regionu, a nade wszystko zaś, uczyć szacunku dla kultury rodzimej i innych kultur. Kształtować postawę patriotyzmu i poczucia przynależności do środowiska lokalnego, regionu, narodu, a wreszcie społeczności międzynarodowej. Związek z własnym regionem jest sprawą bardzo istotną dla ukształtowania w dziecku poczucia własnej tożsamości. Lepsze poznanie i zrozumienie swoich korzeni wpływa na kształtowanie osobowości dziecka otwartego na otaczającą je rzeczywistość. Uświadomienie dziecku, że jego naturalne środowisko: rodzina, społeczność lokalna, ojczyzna są wielką wartością daje poczucie bezpieczeństwa i naturalnej przynależności, które nie jest możliwe bez identyfikacji z najbliższym środowiskiem. Dziecko stopniowo poznając obyczaje i tradycje; poczynając od własnej rodziny, poprzez region, aż do początków usystematyzowanej wiedzy historycznej o Polsce rozwija swoją tożsamość lokalną i narodową. Realizacja treści programu edukacji regionalnej ściśle wiąże się z umiejętnościami i wiadomościami, którymi powinny wykazać się dzieci kończące edukację przedszkolną.

Treści programowe realizowane są zarówno poprzez pracę bieżącą, jak również poprzez przygotowane dla wszystkich grup wiekowych Cykle zajęć tygodniowych.

Konkurs plastyczny Zielona Góra moje miasto dla dzieci 5-6 letnich