Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora w porozumieniu z radą pedagogiczną, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia, higieny pracy umysłowej dziecka i nauczyciela oraz oczekiwań rodziców, które nie są sprzeczne z podstawowymi aktami prawnymi regulującymi działalność przedszkola.

 1. Ramowy rozkład dnia ustalany jest na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji.
 2. Ramowy rozkład dnia przedszkola:
  • 6.30-8.30 - Schodzenie się dzieci do przedszkola - działania opiekuńcze dostosowane do wieku, potrzeb i możliwości dzieci, zapewniające bezpieczne funkcjonowanie w przedszkolu; zabawy swobodne służące realizacji pomysłów i zainteresowań dzieci; zabawy i gry dostosowane do wieku i możliwości dzieci; ćwiczenia ogólnorozwojowe; praca indywidualna; rozmowy z dziećmi na tematy je interesujące; ćwiczenia poranne - zabawy ruchowe; przygotowanie do śniadania;
   • od godz. 7.00 realizacja treści podstawy programowej wychowania przedszkolnego
  • 8.30 - I śniadanie
  • 9.00-11.00 - Realizacja zadań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej wychowania przedszkolnego poprzez zajęcia z całą grupą; spacery, wycieczki; zabawy swobodne i zabawy ruchowe organizowane przez nauczyciela na placu przedszkolnym; udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej; zajęcia ruchowe na powietrzu lub w sali; przygotowanie do II śniadania
  • 11.00 - II śniadanie
  • 11.30-13.30
   • (do godz. 12.00 realizacja treści podstawy programowej wychowania przedszkolnego)
  • 3-4-latki: Działania opiekuńcze dostosowane do wieku, potrzeb i możliwości dzieci; leżakowanie; zabawy wspierające wielostronny rozwój dziecka; przygotowanie do obiadu; 5-6-latki: Zabawy ruchowe, zabawy swobodne przy niewielkim udziale nauczyciela bądź kierowane - gry i zabawy dostosowane do wieku i możliwości dzieci; zajęcia przygotowujące dzieci do udziału w przedszkolnych oraz środowiskowych konkursach, imprezach artystycznych i okolicznościowych, zajęcia umożliwiające realizację programów własnych i innowacji poszerzających podstawę programową, zabawy wspierające wielostronny rozwój dziecka; udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej; praca indywidualna; bezpłatne zajęcia dodatkowe; przygotowanie do obiadu
  • 13.30 - obiad
  • 14.00-16.30 - Zabawy ruchowe, zabawy swobodne przy niewielkim udziale nauczyciela bądź kierowane - gry i zabawy dostosowane do wieku i możliwości dzieci; zajęcia przygotowujące dzieci do udziału w przedszkolnych oraz środowiskowych konkursach, imprezach artystycznych i okolicznościowych, zajęcia umożliwiające realizację programów własnych i innowacji, zabawy wspierające wielostronny rozwój dziecka; praca indywidualna;udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej; bezpłatne zajęcia dodatkowe rozwijające zainteresowania dzieci; zabawy swobodne według zainteresowań dzieci w sali i na placu przedszkolnym; rozchodzenie się dzieci z przedszkola.
  • 14.30 - podwieczorek
 3. W szczególnych przypadkach dyrektor może zmienić organizację dnia (np. z powodu organizacji wyjścia, wycieczki, uroczystości, itp.).
 4. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem ustalają dla tego oddziału tygodniowy rozkład zajęć (szczegółowy rozkład dnia), z uwzględnieniem różnych form aktywności dzieci, ich potrzeb i zainteresowań.

Tygodniowy rozkład zajęć w przedszkolu uwzględnia proporcje zagospodarowania czasu przebywania dzieci w przedszkolu w rozliczeniu tygodniowym.

Proporcje zagospodarowania czasu przebywania dzieci w przedszkolu, w rozliczeniu tygodniowym, są następujące:

 • Co najmniej 1/5 czasu nauczyciele przeznaczają na zabawę (w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela)
 • Co najmniej 1/5 czasu (w przypadku młodszych dzieci: 3,4-latków - 1/4), dzieci spędzają na placu przedszkolnym, na boisku, w parku, itp. (organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze, itd.)
 • Co najmniej 1/5 czasu (w przypadku dzieci młodszych nie więcej niż 1/5 czasu) zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego
 • Pozostały czas - 2/5 czasu - nauczyciele mogą dowolnie zagospodarować (w tej puli czasu mieszczą się jednak czynności opiekuńcze, samoobsługowe, pomoc psychologiczno - pedagogiczna, organizacyjne i inne).